วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รมว.ศึกษาฯ เยือนกระบี่ มอบนโยบายผู้บริหาร โปรยยาหอม เตรียมขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูอีก 5%


วันที่ 30 ก.ค.53 ที่ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่ ประมาณ 400 คน เข้าร่วม เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังโดยการรวมใจและบริหารจัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางและใช้การศึกษาเป็นธงนำในการขับเคลื่อนพัฒนาทุกด้าน โดยมีเป้าหมายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดชีวิต มีจุดเน้นที่ตัวผู้เรียน และมีตัวชีวัดของการพัฒนาการศึกษาทุกระดับที่ชัดเจน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับนโยบายเร่งด่วน3 เรื่อง สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ

1.การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ขณะนี้ ศธ.ได้ดำเนินการจัดทำ Roodmap ขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ เป็นทั้งเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเป็นไปตามเป้าหมาย มีแผนงานกิจกรรม งบประมาณอย่างชัดเจน สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ผอ.สพท.จะต้องนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ให้เป็นพลังการขับเคลื่อนและเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

2.คุณภาพผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายและจุดเน้นในการศึกษา โดยได้มอบหมายให้ สพฐ.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร และกระบวนการประเมินผลคุณลักษณะของผู้เรียนให้เห็นภาพอย่างชัดเจน มุ่งเน้นการยกระดับพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นการศึกษาอย่างชัดเจน คือ ป.1-3 นักเรียนจะต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ม.1-3 ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ม.4-6 ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความเป็นพลเมืองดี ภาษาต่างประเทศ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การใฝ่รู้ใฝ่ดี คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

และ 3.เรื่องเฉพาะหน้าที่จะดำเนินการ ให้การศึกษาเป็นธงนำในการปฏิรูปการศึกษาและนำเข้าสู่แผนปรองดอง ซึ่งเชื่อมั่นว่า เพื่อนครู จะช่วยดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้เป็นจริง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเดินหน้าประเทศด้วยแผนปรองดอง และใชการศึกษาสร้างความเป็นพลเมืองดี และสร้างภาคีเครือข่าย ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดพลเมืองยุคใหม่ ที่เป็นเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาอยู่แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นขวัญกำลังให้ข้าราชการครู ทางกระทรวงฯเตรียมขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูอีก 5%

ขอบคุณ...ผู้จัดการ ออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป