วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

นายก อบจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่นขัน กีฬา ''ฉันทนาเกมส์ 53''


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา “ฉันทนาเกมส์ 53” พร้อมทั้ง นายสุคนธ์ สวัสดิภิรมย์ นายศตพรรษ บุญทอง และ นายพนมพร ศรียัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเขาพนม ร่วมในพิธีเปิดณ โรงเรียนบ้านห้วยสาร(สาขาช่องฉันทนา) ซึ่งเป็นการจัดขึ้นระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสินปุน โคกหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมถึงเพื่อคัดเลือกนักกีฬา กรีฑา เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับอำเภอและระดับจังหวัดต่อไป และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ความรักความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียน ประชาชน บุคลากร ครู ในกลุ่มเครือข่ายและท้องถิ่นใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อไม่ให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนฝักไฝ่ ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด

การแข่งขันกีฬา “ฉันทนาเกมส์ 53” ในครั้งนี้ ได้มีโรงเรียนที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ โรงเรียนบ้านโคกหาร โรงเรียนบ้านโคกคา โรงเรียนบ้านควรกลาง โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง โรงเรียนบ้านห้วยสารและโรงเรียนบ้านห้วยสาร(สาขาช่องฉันทนา) จะทำการแข่งขันกันในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2553

ขอบคุณ...Krabi United.Com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป