วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนำสื่อมวลชนดูงานการผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจรที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง กว่า 30 คน ดูงานการผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจรที่จังหวัดกระบี่ 15-17 กรกฎาคม โดยมีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผวจ.กระบี่ นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ เกษตรจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผวจ.กระบี่ ได้บรรยายสรุป พร้อมการนำเสนอวิดีทรรศ การดำเนินงานโครงการกระบี่เมืองปาล์มน้ำมันคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องของการผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร โดยกล่าวว่าโดยทางจังหวัดกระบี่ดำเนินการรณงค์การผลิตปาล์มน้ำมันตั้งแต่ระดับต้นน้ำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก 3 ดี คือ 1 การใช้พันธุ์ปาล์มดี 2 การจัดการสวนที่ดี และ 3 การเก็บเกี่ยวดี(ปาล์มสุก) รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของปาล์มน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทางใบปาล์มมาเลี้ยงสัตว์ เช่นแพะ โค การนำทะลยปาล์มน้ำมันที่เหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์มมาทำการเพาะเห็ดฟาง และคลุมโคนต้นปาล์ม เพื่อลดต้นทุนในการผลิตทางเกษตร และเป็นการนำส่วนที่เหลือจากการผลิตปาล์มน้ำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้โครงการได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการปาล์มน้ำมันครบวงจรในทุกอำเภอๆละ 1 ศูนย์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันในระดับอำเภอ และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันครบวงจรชุมชนในระดับตำบล นำร่องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอเหนือคลองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในการผลิตปาล์มน้ำมัน

ในส่วนการดูงานภาคสนามของคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง ช่วง 3 วัน เข้าพื้นที่ดูงานในเรื่องการจัดสวนปาล์มน้ำมันอายุ 1- 3 ปี ของนายพันธุ์ศักดิ์ จิรรัตน การจัดสวนปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้ว ของนายนิคม ทีเจริญวาที เกษตร ต.เขาใหม่ อำเภออ่าวลึก ทั้ง 2 ราน และวิสาหกิจชุมชนลานเทปาล์มน้ำมันอำเภออ่าวลึก การเพาะเห็ดฟางจำทะลายปาล์มน้ำมันบ้านควรเศียร อำเภอปลายพระยา และการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเลี้ยงแพะที่อำเภอเหนือคลองที่เกษตรกรประสบความสำเร็จ นอกจกานี้จะเข้าเยี่ยมชมท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกระบี่ด้วย

ขอบคุณ...Krabi United.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป