วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สส.กระบี่ เปิดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แห่งใหม่

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในการเปิด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับปริก หมู่ 6 บ้านคลองใหญ่ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายศุภชัย เกิดสุข กำนันตำบลทับปริก กล่าวรายงาน

นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทสวรรษที่สองเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ตามยุทธศาสตร์ และมาตรการการพัฒนาครูคณาจารย์ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อเสนอดังกล่าวมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ กศน.ตำบล เป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในพื้นที่ระดับหมู่บ้านหรือชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเติมเต็มระบบการศึกษาให้รองรับการเป็นสังคมการเรียนรู้อย่างแท้จริง

คุณจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่กล่าวว่า กศน. อำเภอเมืองกระบี่ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน และจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชน กศน. ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนและพัฒนาสถานศึกษาในระดับตำบลเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวันมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม ชุมชนและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป.

ข้อมูลจาก...ปชส.กระบี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป