วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รองผู้ว่าฯกระบี่ สัมมนามหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิด การประชุมสัมมนา มหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน : รวมใจไทยทั้งชาติ พิทักษ์ราชด้วยภักดี โดยมีผู้นำชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 102 หมู่บ้าน เลานุการศตส. รวมทั้งสิ้น 160 คน เข้าร่วมสัมมนา มีนายสมาน แสงสอาด ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

นายสมาน แสงสอาด ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า มติที่ประชุม ป.ป.ส. ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 11 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบให้มีการดำเนินการด้วยการเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมให้มากขึ้นให้สอดคล้องกับแนวทางการปรองดอง สมานฉันท์ของรัฐบาล โดยใช้การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญ ประกอบกับในโอกาสวันแม่แห่งชาติ รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดงานให้สมพระเกียรติ จึงให้มีการดำเนินงานโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเทิดทูนสถาบันฯ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพระราชกรณีกิจที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย โดยจะนำหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อาสาร่วมกันเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถวายความจงรักภักดี ทั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปัจจุบัน จำนวน 10,360 หมู่บ้าน/ชุมชน และหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายสมาน แสงสอาด ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จุดเริ่มต้นของโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง ให้กับเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อให้กับราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎร ปวงชนชาวไทย รวมทั้ง ความห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดเช่นนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ดังกล่าว สมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดทำเป็นกองทุน เพื่อให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เรียกชื่อว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการที่มีจิตวัญญาณของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อุดมการณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ อุดมการณ์ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชน เข้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติทางสังคม – วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ให้ยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน พลังเหล่านี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มพูนขึ้นด้วยความศรัทธาและปัญญาของชุมชน จนหล่อหลอมแนวความคิด อุดมการณ์ร่วมชองชุมชนเป็นหนึ่งเดียว และพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้านของสังคมมีจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานเพื่อระดมประชาชนสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมระดมทุน เพื่อสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนสนองพระราชปณิธาน

ข้อมูลจาก...ปชส.กระบี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป