วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สนง.คุ้มครองสิทธิฯกระบี่และหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ห้องประชุมปกาสัย ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้แก่ผู้และประกอบธุรกิจที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมด้านสัญญา เพื่อส่งเริมให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคทราบถึงสิทธิและหน้าที่ต่างๆตามกฎหมาย โดยมีผู้บริโภค และผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมืองกระบี่ เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน

นายชัยวัฒน์ สุวรรณยอด อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคจะเกิดความเป็นธรรมในสังคมได้ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคมีอำนาจและความเข้มแข็งเท่ากัน ถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจขาดความรับผิดชอบในการผลิต ประกอบกับกระบวนการผลิตมีความสลับซับซ้อนเกินความสามารถที่ผู้บริโภคจะใช้ความรู้ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้ ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดอำนาจต่อรองในทางเศรษฐกิจดังนั้นสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดกระบี่ สำนักอัยการจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริโภค และผู้ประกอบกิจการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมด้านสัญญา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีอำนาจและความเข้มแข็งเท่ากัน และเพื่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคทราบถึงสิทธิและหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อกระตุ้นความตื่นตัวในการคุ้มครองผู้บริโภคของผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และจำหน่ายและบริโภคให้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสัญญา เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน และองค์กรคุ้มครองผ็บริโภคต่างๆให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลจาก...ปชส.กระบี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป