วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์มานุษยฯ จับมือสถาบันวิจัยจุฬาฯ จัดโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล จ.กระบี่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่เกาะลันตา จ.กระบี่ ขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตาม มติ ครม.
      
       วันที่ 15 ก.ค.56 น.ส.ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 53 จัดขึ้น ณ โรงแรมลันตา แซนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 56 ที่ผ่านมา
      
       พร้อมได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนชาวเลบ้านโต๊ะบาหลิว บ้านในไร่ บ้านสังกะอู้ ต.ศาลาด่าน บ้านคลองดาว ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ รวม 422 ครัวเรือน ประชากร 1,790 คน ซึ่งส่วนใหญ่พบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟแพง พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณที่ถูกนายทุนบุรุกครอบครอง และปัญหาสิทธิขึ้นพื้นฐาน ขาดการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวนโยบายในฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.53
      
       โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงด้านที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดินทำกิน การสร้างความมั่นคงในอาชีพประมงแบบดั้งเดิม และการผ่อนปรนพิเศษ การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสัญชาติ การส่งเสริมด้านการศึกษา การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ และมองชาวเลอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การส่งเสริมด้านภาษา และวัฒนธรรมท้องถิ่น และอื่นๆ ภายใต้มาตรการฟื้นฟูระยะยาว 1-3 ปี ซึ่งได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักการ และแนวนโยบายดังกล่าวไปปรับใช้แล้วในช่วงที่ผ่านมา
      
       อย่างไรก็ตาม การดำเนินการยังพบปัญหา และอุปสรรคบางประการ ทั้งด้านการรับรู้ และความเข้าใจในเจตนารมณ์ของมติ ครม. ทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลระดับจังหวัด และผู้แทนชาวเล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายสามารถปรับตัวทันกับสถานการณ์ และร่มกำหนดทิศทางขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลไปพร้อมกัน ตลอดจนการผลักดันให้สามารถนำมติ ครม.ไปใช้ในทางปฏิบัติการได้จริงในพื้นที่


ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป