วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อบต.ไสไทยเปิดอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลไสไทย กระบี่


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นายหราบ หง้าฝา นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยเป็นประธานพิธีเปิดอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลไสไทย อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลไสไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือนและอาชีพทางการเกษตรในชุมชนตำบลไสไทยร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยบ้านแหลมโพธิ์โดยจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและเพิ่มผลผลิตในครัวเรือนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและครอบครัว ต่อไป

ข้อมูลจาก...ปชส.กระบี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป